Advies & Projectmanagement

Sociaal domein, Zorg & Veiligheid

PORTFOLIO


2021

Projectleider verkenning huisverbod Nationale Politie

Projectleider pilot referentiewerkwijze Interventieteam Huiselijk Geweld en Kindermishandeling West-Brabant (GHNT) MDA++ 

Projectleider MDA++ doorontwikkeling Zeeland

Expertpool MDA++ (GHNT): Flevoland, Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Twente

Projectleider Landelijk Netwerk Veilig thuis op de verbeteractiviteiten ZSM en Actieoverleg

Projectmatige opdrachten voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (Position Paper, meerjarenagenda, ontdubbelen onderzoeken)

Projectleider Feitenonderzoek Zeeland

Inhoudelijk expert gezamenlijke aanpak huiselijk geweld met Veilig Thuis en ZSM Noord-Nederland

Inhoudelijk expert gezamenlijke aanpak huiselijk geweld met Veilig Thuis en ZSM Midden-Nederland


2020

Projectleider pilot Referentiewerkwijze Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant (landelijk actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis') - Centrumgemeente Breda

Projectleider Veiligheid Voorop; het doorontwikkelen en uitvoeren van verbeteractiviteiten uit deze ontwikkelagenda van Veilig Thuis en Justitiepartners Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering

Inzetbaar voor regio's als MDA++ expert (MutiDisicplinaire Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling) vanuit landelijk Expertpool MDA++ (#geweldhoortnergensthuis)

2018 - 2019

Projectleider Zorg/Straf Landelijk Netwerk Veilig Thuis (Meerjarenprogramma Veilig Thuis Organisaties)

Projectleider pilot Referentiewerkwijze Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant (landelijk actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis') - Centrumgemeente Breda


Kwartiermaker Pilot MDA++ en V&G (Personen met verward gedrag en verhoogd gevaarsrisico) - Veiligheidshuis Flevoland

2016 - 2018

Manager Veilig Thuis West-Brabant

·      Sturing op inhoud en kwaliteit binnen Veilig Thuis en zorg dragen voor doorvoering van nieuwe ontwikkelingen in werkprocessen.

 

Advies- en projectervaring

2015

Teamleider en projectleider Cluster Frontoffice bij Veilig Thuis West-Brabant

·      Sturing en leiding geven op inhoud, kwaliteit en proces binnen team Frontoffice

 

Kwartiermaker Veilig Thuis (AMHK) Zuid-Holland Zuid

·      Verantwoordelijk voor het inrichten van geïntegreerde werkprocessen, gericht op interne en externe samenwerking in de jeugd- en volwassenketen en sturing geven aan de uitvoering van AMHK taken.

 

2014

Risicoanalyse gebiedsteam Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

·      Per gebiedsteam een risico-inventarisatie opgesteld, voorzien
van risico’s van het eigen team en maatregelen om de risico’s te beheersen.

 

Adviesrapport: ‘Kinderen blijvend veilig’ in samenwerking met NJi

·      De belangrijkste werkzame elementen van de vernieuwingen in
de jeugdbescherming destilleren en deze te beschrijven als bouwstenen.

 

Projectleider samenwerking CJG, AMHK en RvdK (KR8-Kollektief) regio West-Brabant

·      Verantwoordelijk voor het inrichten van een sluitende aanpak in de regio ten aanzien van drang en dwang op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, met als resultaat regionale samenwerkingsafspraken tussen de partners Advies Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en het Veiligheidshuis.

 

2013

Projectleider Gezinscoaches gemeenten Venray en Horst aan de Maas

·      Inhoudelijk aansturen en coachen van twee multidisciplinaire teams bestaande uit generalisten (gezinscoaches) gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning binnen het lokale veld.

 

Kwartiermaker Ambulant Team Huiselijk geweld West-Brabant

·      Inhoudelijke/methodische werkbegeleiding van het Ambulante Team Safegroup zoals: ontwikkeling van een werkplan 2013, uitwerken van trajectaanbod, zorgen voor meer effectiviteit en efficiency in het werk en het ontwikkelen van eenduidige werkwijze, aanpak en grondhouding.

 

Kwartiermaker Interventieteam Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

·      Doorstart van het Interventieteam Huiselijk Geweld, zoals: ontwikkeling van een registratiesysteem, doorontwikkeling van het draaiboek, afstemming kern- en ketenpartners, inrichten van werkprocessen, stroomlijning casuïstiek, aansturing Interventieteam Huiselijk Geweld en zorgdragen voor integrale samenwerking. Daarnaast aandacht besteden aan methoden van onderzoek en effectmeting voor het interventieteam.

 

2010-2012

Teamleider en gedragsdeskundige wachtlijstteam Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

·      Inhoudelijk verantwoordelijk voor het verloop van de onderzoeken en het afsluiten van de casuïstiek

·      Proces verantwoordelijk voor doorlooptijden van de AMK onderzoeken.

·      Medewerkers coachen en trainen op benadering, houding, gedrag en aanpak van casuïstiek.